فرم استخدام

متقاضی گرامی با تکمیل این فرم، رزومه شما در پایگاه داده شرکت صنعتی و بازرگانی صحت ثبت گردیده و در هنگام جذب نیروی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

استخدام در صحت

SEND YOUR RESUME