بهترین رهبران کسب و کار خاورمیانه
اجلاس جهانی نشان منتخب با رویکرد مدیریت عالی
برترین نشان کسب و کار آسیا از انگلستان
برگزیده اجلاس مدیران و روسای شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی نمونه سراسر کشور
برگزیده اجلاس ناپک
تقدیرنامه رهبران کارآفرین ایران
تندیس اجلاس جهانی نشان منتخب
تندیس اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری
تندیس استانداردهای جهانی در اقتصاد پویا
تندیس برترین شرکت ها
تندیس برند ملی، اقتدار ملی
تندیس بهترین رهبران کسب و کار - دوبی