واحد روابط عمومی

روابط عمومی یا هنر هشتم مهم ترین رکن دنیای مدرن در عصر ارتباطات است که توانسته جای خود را در تمام سازمان های جهانی پیدا کند و امروزه از آن به عنوان یکی از مهم ترین ارکان شکوفایی و نوآوری در هر مجموعه یاد می شود.
اطلاع رسانی در دنیای مدرن امروز به عنصری قوی در تقویت برنامه های سازمانی مبدل شده و دستیابی عمومی و تخصصی به زوایای پنهان عملکرد یک مجموعه از مهم ترین اهداف ارگان های وابسته به آن مجموعه به شمار می رود و این امر به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت جهانی پذیرفته شده است.
روابط عمومی شرکت صحت نیز با آگاهی به این مهم، سعی بر آن داشته است که با فعالیتی ممتد و برنامه ریزی شده بر پرسنل داخل و سازمان های خارج از مجموعه یاری رساند تا با تفاهم و تعامل بیش تری به فعالیت بپردازند و در یک کلمه ایجاد ارتباط را بهترین نحو به انجام رسانند.

شماره تماس مستقیم روابط عمومی: 73470327