ضمن سپاس گزاری از ابراز تمایل شما جهت پیوستن به خانواده صحت، فرم ذیل را تکمیل نموده و ارسال فرمایید که بعد از بررسی در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.


فرم استخدام

نام* نام خانوادگی*
کد ملی* شماره شناسنامه*
نام پدر* تاریخ تولد*
جنسیت* محل تولد*
دین*
وضعیت تأهل* وضعیت نظام وظیفه*

شماره تماس* شماره تماس ضروری*
تلفن همراه پست الکترونیک
استان* شهر*
آدرس*
(در صورت داشتن معرف نام او را بنویسید)

  • دیپلم
  • فوق دیپلم
  • لیسانس
  • فوق لیسانس
  • دکترا
رشته گرایش معدل سال اخذ مدرک
نام محل تحصیل محل تحصیل  
رشته گرایش معدل سال اخذ مدرک
نام محل تحصیل محل تحصیل نوع دانشگاه
رشته گرایش معدل سال اخذ مدرک
نام محل تحصیل محل تحصیل نوع دانشگاه
رشته گرایش معدل سال اخذ مدرک
نام محل تحصیل محل تحصیل نوع دانشگاه
رشته گرایش معدل سال اخذ مدرک
نام محل تحصیل محل تحصیل نوع دانشگاه

میزان آشنایی با زبان انگلیسی میزان آشنایی با رایانه

  • سوابق کاری 1
  • سوابق کاری 2
  • سوابق کاری 3
  • سوابق کاری 4
  • سوابق کاری 5
نام سازمان تلفن تاریخ شروع تاریخ پایان
سمت نوع قرارداد مدت حضور در کار
نام سازمان تلفن تاریخ شروع تاریخ پایان
سمت نوع قرارداد مدت حضور در کار
نام سازمان تلفن تاریخ شروع تاریخ پایان
سمت نوع قرارداد مدت حضور در کار
نام سازمان تلفن تاریخ شروع تاریخ پایان
سمت نوع قرارداد مدت حضور در کار
نام سازمان تلفن تاریخ شروع تاریخ پایان
سمت نوع قرارداد مدت حضور در کار

گواهینامه پایه 2 گواهینامه پایه 1
گواهینامه موتور گواهینامه ویژه
شغل درخواستی
مهارت یا تخصص
حقوق درخواستی ریال